Arengukava

EESTI TRIATLONI LIIDU ARENGUKAVA 2017 – 2020

Sissejuhatus
Eesti Triatloni Liidu arengukava aastani 2020 on koostatud eelkõige organisatsiooni sisese arengutee kindlaksmääramiseks ja seatud suundade üheselt mõistetavaks tegemiseks. Arengukava toob välja suunad ja rõhuasetused ning annab ülevaate hetkeolukorrast. Püstitatud eesmärke saab teostada seatud meetmete kaasabil ning eesmärgini jõudmist kontrollida indikaatoritele toetudes.

Eesti Triatloni Liidu areng tervikuna võimaldab tegutseda kaasaegse ning jätkusuutlikuna. Arengut järgiva organisatsioonina soovime pakkuda parimat oma liikmetele ja harrastajaskonnale.

Missioon
Eesti Triatloni Liit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud triatloni ja sellega seotud multispordialade harrastamisele Eestis.

Eesti Triatloni Liit ühendab triatloni ja sellega seotud multispordi aladega tegelevaid mittetulundusühinguid ühistegevuseks, spordiala arendamiseks ja tegevuse koordineerimiseks.

Visioon
Triatlon on väga vaatemänguline ja mitmekülgne spordiala. Tehniliselt korrektselt ja atraktiivselt korraldatud võistluste kaudu suureneb ala harrastajaskond pidevalt. Hästi koolitatud ja tasustatud treenerid pakuvad suurepäraseid treeningvõimalusi nii lastele ja uutele harrastajatele kui tippsportlastele, tagades ala jätkusuutlikkuse ning garanteerides uute tippupürgijate pealekasvu. Tippsportlased on tunnustatud ja nende saavutused on väärtustatud. Huvi triatloni vastu kasvab nii meedia, riiklike rahastajate kui sponsorite hulgas. 

Hetkeolukord
Eesti Triatloni Liidul on 20 liikmesklubi, 38 kutsega triatlonitreenerit, tihe ja mitmekesine võistluskalender, kasvav harrastajaskond, kõrgel rahvusvahelisel tasemel korraldatud võistlused ja 78 atesteeritud triatlonikohtunikku. Eesti Triatloni Liidul on tööle rakendatud toimivad triatlonitreenerite ja kohtunike koolitus- ning eksamisüsteemid.

Eesti Triatloni Liidul on olemas nägemus, kuhu me soovime jõuda, ning on olemas entusiastid, kes soovivad püstitatud eesmärgid ellu viia ja unistused teoks teha.

Eesti Triatloni Liidu tugevused:
- triatlon on mitmekülgne ja vaatemänguline spordiala;
- triatloni populaarsus harrastajate hulgas kasvab;
- entusiatlike eestvedajate olemasolu;
- võistluste korraldajate taseme ja huvi tõus;
- kohtunike ja tehniliste ametnike taseme tõus ja koolituste arvu suurenemine;
- kompetentsete triatlonitreenerite olemasolu;
- alaliit on avatud koostööpartner.

Eesti Triatloni Liidu arengut pidurdavad tegurid:
- vähene tippupürgivate noorte juurdekasv;
- meedia ja toetajate vähene huvi;
- liiga lühike võistlusperiood (avavees ujumise võimalus);
- klimaatiliste tingimuste tõttu toimub suur osa tippsportlaste ettevalmistusperioodist kodust kaugel (see on kallis ja emotsionaalselt kurnav).
 
Eesti Triatloni Liidu võimalused:
- finantsvahendite leidmine spetsialistide ja taustajõudude kaasamiseks;
- koostöös Audentesega andekate noorte treeningtingimuste parandamine;
- laiaulatuslik koostöö teiste alaliitude ning Koolispordi Liiduga uute talendikate triatlonihuviliste leidmiseks;
- koolide kehalise kasvatuse õpetajate hulgas triatlonihuvi suurendamine;
- basseinitriatlonite, duatlonite ja talitriatlonite populaarsuse kasv hooaja pikendamise eesmärgil;
- kaasaegne kodulehekülg eesti, inglise ja vene keeles aitab informatsiooni kiirelt leida ja arusaadavalt edastada;
- üksteist toetavad ja koostööd soosivad inimsuhted.
 
Eesti Triatloni Liidu üldeesmärk:
Viia triatlon atraktiivseimaks spordialaks Eestis. Tuues Eestisse maailma tipptasemel triatlonivõistlusi, kasvab ala populaarsus ja harrastajaskond. Eesti tippsportlased on edukad nii olümpiamängudel kui teistel rahvusvahelistel võistlustel.

ÜLDEESMÄRGINI jõutakse nelja valdkonna (saavutussport, tehniline toimkond, harrastussport ja turunduse ning meedia) eesmärkide täitmise kaudu.


1. SAAVUTUSSPORT

Eesti Triatloni Liidu süsteemis klassifitseeruvad tippsportlased ITU, WTC ja EOK arengusuundadest lähtuvalt oma võimete järgi kolme rühma:

1) International Triathlon Union (ITU) olümpiakandidaat ja WTC (World Triathlon Corporation) võistlustel (Hawaii Ironman jt.) kõrgeid kohti saavutanud sportlane.
2) kvalifitseerumise piiri peal olev sportlane, kes osaleb olümpiadistantsil (ITU) ja Euroopa karika- ja punktivõistlustel ning WTC kvalifikatsioonivõistlustel.
3) omab potentsiaali jõuda rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisele tasemele.

Saavutusspordi eesmärgid 2017-2020
1. Eesti triatleetide rahvusvaheline konkurentsivõimelisus eliidi võistlusklassides.
- tagada tippsportlaste treeneritele võimalus tutvuda rahvusvaheliselt tunnustatud asjatundjate kogemustega, tagada treeneritele motiveeriv töötasu;
- garanteerida vajalike taustajõudude (lisaks treenerile ka arst, massöör, füsioterapeut) kaasamise võimalus;
- jõuda tasemele, kus Eesti triatleet saavutab ITU MK etapil kohti esikümnes;
- säilitada tase, kus nii WTS sarja kui Hawaii Ironmanile kvalifitseerub vähemalt 1 triatleet;
- 2020 Tokyo OM-le kvalifitseerub vähemalt 1 Eesti triatleet.

2. Toimiva järelkasvusüsteemi ja tippsportlase mitmeaastase ettevalmistuse üldmudeli väljatöötamine ja rakendamine.
- teha koostööd spordikoolide, -klubide ja teiste spordialaliitudega vastupidavusaladele omase andega noorte märkamisel ja väljaarendamisel;
- teha rahvusvahelist koostööd noorte ja tippupürgijate arendamisel – ühised treeninglaagrid (rahvuslikud alaliidud, ITU programmid jm);
- tõhustada treenerikoolitusi eesmärgiga ette valmistada treenereid tööks laste ja noortega;
- teha koostööd Audentese Spordikooliga;
- leida uusi triatlonihuvilisi koostöös Koolispordi Liiduga;
- koostada saavutussporti toetav võistluskalender.

3. Tagada motiveeriv saavutusspordisüsteem.
- leida finantsvahendid rohkem kui 1 sportlase kaasamiseks nii OM kui Hawaii Ironmani kvalifitseerumiskarusselli;
- tõhustada jõuliselt tegevust toetajate ja sponsorite leidmisel;
- koostöös varustusfirmadega aidata tippsportlasi treeningvahendite ja varustuse hankimisel;
- koostöös Kaitsejõududega aidata tippsportlastele treeningtingimusi luua;
- töötada välja ja ellu rakendada tippsportlaste premeerimissüsteem.

 
2. TEHNILINE TOIMKOND

Eesti Triatloni Liidul on toimivad võistlussaarjad triatlonis ja duatlonis, korraldatakse Eesti Meistrivõistlusi olümpia- ja poolpikal triatlonidistantsil, duatlonis ja talitriatlonis. Tõusuteel on võistluste korralduslik tase ja korraldatavate võistluste arv. Toimuvad kohtunike ja tehniliste ametnike koolitused nii kodu- kui välismaal. Hetkel on Eestis atesteeritud 78 triatlonikohtunikku, neist 18 on sooritanud nii rahvusvahelise taseme eksami kui ka läbinud nõutud praktika.

Tehnilise toimkonna eesmärgid 2017 – 2020
1. Eesti Triatloni Liidule antakse õigus vähemalt 1 kord aastas korraldada Rahvusvahelise Triatloni Liidu (ITU) kalendrisse kuuluv võistlus
(triatlon, duatlon või talitriatlon).
- Eesti kohtunike osalemine rahvusvahelistel koolitustel ning jõudmine tasemele, kus Eestis on vähemalt 3 ITU level 2 tehnilist ametnikku ja 20 ITU level 1 kohtunikku;
- Balti karikasarja jätkumine ning tõhusam koostöö naaberalaliitudega (ühtse reeglistiku ja korraldusnõuete väljatöötamine);
- Tartu triatlon on stabiilselt igal aastal ITU võistluskalendris;
- ühes olümpiatsüklis toimub Eestis vähemalt üks ITU või ETU tiitlivõistlus – pika distantsi triatloni või talitriatloni EM/MM.

2. Eesti Triatloni Liidu egiidi all toimuvad võistlused (triatlonid, duatlonid, talitriatlonid) vastavad üldistele rahvusvahelistele standarditele.
- ETL karikaetapid toimuvad linnades ja geograafiliselt üle Eesti hajutatult, vähemalt üks ETL egiidi all toimuv võistlus on saarel;
- ETL karikaetappidel on avatud võistlusklassid laste-, noorte- ja harrastajate ning põhidistantsil;
- tõhustada kohtunike koolitust ja tähtsustada eksami sooritanud kohtunike praktiseerimisvajadusi ja täiendusvõimalusi;
- välja töötada kohtunike motiveerimissüsteem;
- jõuda tasemeni, kus kõigil ETL egiidi all toimuvatel võistlustel on tööle rakendatud vähemalt 5 Eesti Triatloni Liidu poolt atesteeritud triatlonikohtunikku;
- koolitada igal aastal juurde 10 triatlonikohtunikku;
- ITU võistlusmäärustiku eestikeelne versioon on pidevalt ajakohastatud ja kõigile huvilistele kättesaadav.


3. HARRASTUSSPORT

Kõigil Eesti Triatloni Liidu egiidi all toimuvatel võistlustel on avatud võistlusklassid nii lastele, noortele, eliitsportlastele kui harrastajatele. Aasta-aastalt üha suurenev harrastajate arv näitab ala populaarsuse tõusu. See nõuab korraldajatelt üha uusi ja leidlikumaid lahendusi, et tagada võistluste ohutus, kvaliteet, atraktiivsus, harrastajate rahuolu ning soov tulla triatlonivõistlustele tagasi ja võtta ka sõbrad kaasa. Kaasata klubilisse tegevusse kohalikud triatlonihuvilised võimalikult paljudes maakondades.

Harrastusspordi eesmärgid 2017 – 2020
1. Harrastajate arvu tõus.
- tõhustada klubide tegevust;
- innustada klubisid tööle rakendama ka harrastusspordi treenereid;
- korraldada harrastajatele ühiseid treeninglaagreid;
- korraldada uusi harrastajatele suunatud võistlusssarju (nt. Suple, sötku, sörgi);
- tagada võistlejate rahulolu.

2. Eesti Triatloni Liidu egiidi all toimuvad võistlused on atraktiivsed, mitmekesised ja geograafiliselt üle Eesti kättesaadavad.
- pöörata senisest suuremat tähelepanu maastikurattatriatlonite arendamisele;
- tõhustada klubide- (sõpruskondade) vahelise teatetriatloni arengut;
- hooaja pikendamise eesmärgil suurendada basseinitriatlonite populaarsust;
- toetada duatloni- ja aquatlonivõistluste korraldamist;
- talitriatlonite korraldamisega pakkuda harrastajatele võimalust multispordialaga tegeleda ka talvel;
- triatloni ja sellega kaasnevate multispordi alade võistlused toimuvad Eestimaal igas maakonnas ning on kõigile huvilistele kättesaadavad.


4. TURUNDUS JA MEEDIA

Triatlonisündmuste kajastamisega meedias tagatakse üldsuse huvi triatloni kui spordiala vastu, informatsiooni kättesaadavus toob juurde uusi harrastajaid ning tippsportlaste saavutused innustavad uusi noori triatlonitreeningutel osalema. Läbi tulemusliku turundamise leiab triatlon endale piisavalt toetajaid ning tänu piisavale meediakajastusele soovivad sponsorid ala arengut toetada. Triatlonielu peab senisest oluliselt suuremal määral jõudma nii sõnas kui pildis Eesti meedia huviorbiiti.

Turunduse ja meedia eesmärgid 2017 – 2020
1. Meedias huvi tekitamine triatloni kui mitmekesise spordiala vastu.
- Eesti Triatloni Liit peab avalikkusele paistma tugeva organisatsioonina, vaja on luua nn. “oma nägu”;
- triatlonivõistluste korraldamine rahvarohketes kohtades (suuremates linnades) tagaks publikuhuvi;
- triatlonihooaeg on väga lühike ja me saame pildis olla väga vähe aega aastast – hooaja pikendamiseks on vaja korraldada kajastamist leidvaid basseinitriatloni, duatloni ja/või talitriatloni võistlusi;
- meediaturul suurte alaliitudega konkureerimiseks on vaja neid ületada kas tippspordis sportlike saavutustega või rahvaspordis konkurentsivõimeliste triatlonisündmuste korraldamisega;
- vaja on tööle rakendada professionaalne PR inimene, kes tagaks Eesti triatleetide rahvusvaheliste võistluste tulemuste jõudmise ning kohalike triatlonisündmuste kajastamise meedias.

2. Triatloniinfo on kõigile huvilistele kergesti kättesaadav ning atraktiivselt esitatud.
- uus atraktiivne koduleht ja seal pidevalt ajakohastatud info kättesaadavus;
- sotsiaalmeedia kanalite senisest aktiivsem kasutamine;
- koostöös ETV-ga jõuda kõigi ETL karikaetappide ülekanneteni;
- koostöös maakonnalehtedega tagada triatloni kui tervisespordi propaganda;
- aktiivse triatlonitutvustusega jõuda üha suurema hulga inimesteni, kes tõdevad, et triatlon on neile elustiiliks.