Koolituskalender

2019 triatlonitreenerite täiendkoolitused
Info ja registreerimine: info@triatlon.ee


1. 01.03.2019 triatlonitreenerite täiendkoolitus Tabasalu Spordikompleksis.

Aeg: kell 11:00 – 15:00

Koht: Tabasalu Spordikompleks

Koolitaja: dr. Virve Vask

Koolituse teema: Noorsportlaste spordimeditsiinilised terviseuuringud. Tulemuste mõtestamine ja kasutamine treeningprotsessis.

2. 05.03.2019 Tartu Ülikooli täiendkoolitus Tallinnas

Treeneri töö lapsevanematega: Lapsevanemate kaasamine 

Koolitaja: Aave Hannus

Kursuse läbinu

- tunneb lapsevanemate kaasamise põhimõtteid;

- tunneb enesekehtestamise põhimõtteid ja oskab neid rakendada;

- on koostanud plaani oma õpilaste lapsevanemate kaasamiseks laste arengu ja spordiorganisatsiooni toetamisse. 

3.   1.03.2019 Joogameetodite kasutamine kehalises kasvatuse- ja treeningtundides

Jooga filosoofia põhimõtted; jooga liigid ja nende erinevused, korrektse joogatunni ülesehitus ja põhimõtted; jooga ja meditatsioon ning vaimne areng; kogu keha treeniva jooga programmi koostamine
Jooga asendite ülesehitus, füsioloogia ja nende õpetamine; õpetaja oskused ja roll tunni juhendamisel; treeningutel, asendite sooritamisel ja õpetamisel esinevad tavalised vead; jooga asendite jaotus lihasgruppide ja eesmärkide järgi; vahendite kasutamine: blokid, rihmad, muusika; jooga näidistund
Koolitaja: Silja Siller
Maksumus: 75 EUR

Info ja registreerimine

 

4.  02.03.2019 Noorte jõutreening - kas hea või halb, vajalik või hädavajalik?

Noorte jõutreeningu põhitõded, millised on erinevad võimalused jõutreeninguks ning kas ja kuidas saaks neid siduda noorte treeninguga. Uurime teemakohast teaduskirjandust ja soovitusi, millal oleks sobiv jõutreeninguga alustada ja millised kriteeriumid peavad olema täidetud selleks, et treening oleks jõukohane, arendav ja laste jaoks ohutu. 
Seminari käsitletavad teemad: jõutreeningu aluspõhimõtteid ja vajalikud kriteeriumi; tutvustada ja arutleda enamlevinud noorte jõutreeningu müütide osa; 
jõutreeningu võimalikud kasutegureid inimese ja noore tervisele; ülevaade erinevatest jõutreeningu erivormidest ja liikidest; teadvustada jõutreeninguga kaasnevatest võimalikest ohtudest; läbitakse soovituslik näitlik harjutusvara.
Koolitaja: Mati Arend
Maksumus: 75 EUR
Info ja registreerimine

 

5.  07.03. 2019 Sportlase murdeiga: mida teha ja kuidas üle elada?

Sportlase murdeiga ja sellega seonduvaid raskused. Murdeeaga kaasnevad füüsilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed ja kognitiivsed arengu- eripärad ning kuidas nendega treeneri töös arvestada. Suhtlemine murdeealiste sportlastega. Praktilisi nõuandeid raskete olukordade lahendamiseks.
Koolitaja: Snezana Stoljarova
Maksumus: 55 EUR

Info ja registreerimine

 

6.   20.03.2019 Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks

33% 16-19-aastastest lastest on kogenud elu jooksul mõnd seksuaalse väärkohtlemise vormi (Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (2015)), sh ka spordis. Enamik neist lastest on kellegi, keda nad usaldavad, ohvrid. Umbes kolmandik väärkoheldud lastest ei räägi sellest mitte kunagi kellelegi. Väärkohtlemist saab aga ennetada. Kuigi spordi kaudu kujundavad lapsed ja noored tervislikke eluviise ning õpivad eluks olulisi oskusi, esineb paraku ka spordi harrastamisel seksuaalset väärkohtlemist. Väärkohtlemise riskiteguriteks spordis on näiteks sagedasem füüsiline kontakt, füüsilise valu ja vigastuste kõrgem taluvus, autoriteetsed liidrid ning ebavõrdsed võimusuhted sportlaste ning treenerite vahel, sobimatut seksuaalkäitumist ning soopõhist diskrimineerimist võidaks aktsepteerida jne.
Koolitajad: Brit Tammiste, Anna Frank-Viron, Elina Kivinukk
Maksumus: 38 EUR

Info ja registreerimine

 

7.  22.03-13.04.2019 Inimese anatoomia ja füsioloogia

Inimkeha ehituse põhialused: koed, organid, organsüsteemid, nende ehituslikud elemendid ja põhifunktsioonid. Südame veresoonkonna ehitus, vere, vereringe ja südametalitluse füsioloogia. Hingamis-, seede-, kuse-suguelundkonna ehitus ja füsioloogia. Toitainete ülesanded organismis. Aine- ja energiavahetus. Liikumiselundkonna (skelett, liigesed, lihased) ehituse ja talitluse põhiprintsiibid. Lihastalitluse füsioloogia. Organismi regulatsioonimehhanismid: endokriinsüsteemi ja närvisüsteemi ehituse ja talitluse põhiprintsiibid. Meeleelundite ehituse ja talitluse ülevaade. Hormoonid ja sport. Normaalne toitumine. Liikumiselundkonna norm ja patoloogia ning massaaži põhiprintsiibid.
Koolitaja: Saima Kuu
Maksumus: 285 EUR

Info ja registreerimine

 

8.   28.-29.03.2019 Tänapäeva noorte üldfüüsiline baas, efektiivse liikumistunni läbiviimine ja analüüs – noorte motiveerimine

Koolides on efektiivse kehalise kasvatuse tunni läbiviimine ja noorte sportliku eluviisi propageerimine muutumas üha keerulisemaks. Ühest küljest on piiravaks teguriks ajapuudus, vahendid ning teisalt noorte motiveeritus, tahe ja suhtumine enda füüsilisse arengusse. Kas on võimalik 45 minuti jooksul motiveerida noori piiratud aja raames tegelema oma keha arendamisega ning kuidas seda teha? – selles üritame praktilist laadi koolituse käigus vastuse saada.
Viia läbi noorsportlastega 2x45 minutit kestev kehalise kasvatuse tund praktilise tööna gruppides ning sellele järgnevalt viia läbi tunnisisu analüüs.
Koolitaja: Kert Martma
Maksumus: 160 EUR

Info ja registreerimine

9.  21.03-22.03 ja  25.04-26.04 KAHE PÄEVANE ESMAABI KOOLITUS (16 AK.H)

KOHT: Tondi Tennisekeskus, saal Lavendel, Sõjakooli 10

OSAVÕTUTASU: 55 EUROT (sisaldab kohvipause, koolitusmaterjale, lõuna omal kulul)

Aeg: 10:00-16:00 (mõlemal päeval)

REGISTREERIMINE: kuni 18.märts http://www.sport.ee/event/460 [1] 

 

10. 11.04.2019   Sport ja stress,  Tallinna Ülikooli täiendkoolitus Räägu 49 Tallinn

“Stressis olemine” on saanud igapäevaseks sõnapaariks ning kindlasti ei ole treenerid ja sportlased selle mõiste mõjusfäärist eemale jäänud. Füüsilise, vaimse või emotsionaalse pinge kogemist ei tasu koheselt määratleda stressina ning tihtipeale ei pruugi stress tekitada halbu mõjusid või tagajärgi.

Stressi tegelik tähendus. Positiivse stressi negatiivsest vormist eristamine. Stressi mõjudest organismile ja selle võimalikest seostest nii treeneri kui ka sportlase sooritusega. Negatiivse stressi ennetamise viise ning sellega toimetuleku strateegiaid. Treeneri roll ja mõju sportlaste stressikogemisele ja stressitaluvusele. 

Seminaril käsitletavad teemad: 
• stressi olemus ja mõju sportlasele;
• stressi ennetamise viisid;
• stressiga toimetuleku strateegiad; 
• treener stressimaandaja rollis.

 

Koolitaja Snezana Stoljarova. Maksumus 55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipausi ja TLÜ täiendkoolitustõendit mahus 5 akadeemilist tundi eeldusel, et seminaril osaletakse täismahus.

REGISTREERI SEMINARILE SIIT

 

 

Sportlastele olulised analüüsid

https://www.smartcoaching.ee/video/sportlasele-olulised-analuusid