Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Triatloni Liit, lühinimetusega ETL, on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud triatloni ja sellega seotud multispordi alade harrastamisele Eestis.
Eesti Triatloni Liit ühendab Eestis triatloni ja sellega seotud multispordi aladega tegelevaid mittetulundusühinguid, seltse, klubisid, sektsioone ning teisi organisatsioone ühistegevuseks, spordiala edendamiseks ja sellealase tegevuse koordineerimiseks.


1.2. Eesti Triatloni Liidu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhtorganite valitavusel alt ülesse ja nende aruandlusel liidu liikmete ees.

1.3. Eesti Triatloni Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Rahvusvahelise Triatloni Liidu (ITU) pōhikirjast ja direktiivdokumentidest, Eesti Olümpiakomitee juhistest ning Eesti Triatloni Liidu põhikirjast.

1.4. Eesti Triatloni Liit rajab oma suhted riiklike ja teiste institutsioonidega nii kodu- kui välismaal reeglina lepingulistel alustel.

1.5. Eesti Triatloni Liit on põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev juriidiline isik, kellel on oma nimetusega pitsat ja iseseisev bilanss, omab õiguse avada ning sulgeda kontosid krediidiasutustes nii kodu- kui välismaal ja teostada finantsoperatsioone. Eesti Triatloni Liit on eraõiguslik juriidiline isik, kelle õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

1.6. Eesti Triatloni Liidu eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Liidu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tulu liikmete vahel ei jaotata ja rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.

1.7. Eesti Triatloni Liidul on oma sümboolika ja tal on selle käsutamise ainuõigus.

1.8. Eesti Triatloni Liit on asutatud 8. detsembril 1988. aastal.

1.9. Eesti Triatloni Liidu tegevuspiirkonnaks on EESTI VABARIIK.
Eesti Triatloni Liidu asukoht on Tallinn, Eesti.
Liidu nimi on EESTI TRIATLONI LIIT.


2. EESTI TRIATLONI LIIDU PÕHIEESMÄRK, ÜLESANDED JA NENDE TÄITMISE KINDLUSTAMINE 

2.1. Eesti Triatloni Liidu tegevuse põhieesmärgiks on triatloni ja sellega seotud multispordi alade arendamine ning sportlike eluviiside propageerimine riigi elanikkonna seas.

2.2. Eesti Triatloni Liidu ülesandeks on:
- triatloni ja sellega seotud multispordi alade arengusuundade ja tegevuskavade väljatöötamine;
- triatloni ja sellega seotud multispordi alade harrastamiseks ning arenguks tingimuste loomine ja parandamine ning harrastajate spordimeisterlikkuse tõstmine;
- triatloni ja sellega seotud multispordi alade tegevust määratlevate otsuste, määruste, juhendite jms vastuvõtmine ja rakendamine;
- ausa mängu reeglitest kinnipidamine;
- olümpiaideede, kehakultuuri- ja spordialaste eesrindlike teadmiste ja kogemuste propageerimine ning levitamine;
- vabariiklike ja muude vabariigis toimuvate võistluste kalenderplaani koostamine, riikidevaheliste võistluste, Eesti meistri- ja tippvõistluste korraldamine või korraldusõiguste andmine;
- Eesti koondvõistkondade ettevalmistamine ja rahvusvahelistele võistlustele lähetamine;
- treenerite kaadri ja kohtunike väljaõpe ning enesetäiendamise tagamine, nende atesteerimine ning metoodiliste materjalide väljatöötamine;
- liidu liikmete ühishuvide kaitsmine, spordialaste sidemete arendamine teiste riikide organisatsioonidega ja esindamine nii kodu- kui välismaal;
- triatloni ja sellega seotud multispordi aladega tegelevatele ühingutele, seltsidele, klubidele, sektsioonidele ning teistele organisatsioonidele abi osutamine liidu omanduses oleva varaga tipp-, võistlus- ja rahvasportlaste spordimeisterlikkuse tõstmiseks.


2.3. Pōhieesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks Eesti Triatloni Liit:
- toetab Eesti Triatloni Liidu liikmeid riiklike tiitlivõistluste, rahvusvaheliste võistluste ning muude spordiürituste läbiviimisel;
- arendab koostööd lepingulistel alustel teiste spordiorganisatsioonidega, piirkondlike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;
- töötab välja võistluste juhendeid ja treeninguteks metoodilisi materjale, kinnitab Eesti koondised vōistlusteks nii kodu- kui välismaal, autasustab sportlasi, treenereid ja liidu liikmeid;
- stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.


3.  EESTI TRIATLONI LIIDU LIIKMESKOND

3.1. Eesti Triatloni Liidu liikmeteks on juriidilise isiku õigustes mittetulundusühingud, -seltsid,  -klubid, sektsioonid jm ühendused, kellele tegevuse eesmärgiks on triatloni ja sellega seotud multispordi alade harrastajate ühendamine ning sporditegevuse läbiviimine ja kes tunnistavad Eesti Triatloni Liidu põhikirja ning täidavad selle juhtorganite  otsuseid.

3.2. Eesti Triatloni Liidu toetajaliikmeks võivad olla kōik liidu tegevuse arendamisele materiaalselt kaasa aidata soovivad üksik- ja juriidilised isikud. Toetajaliikmete ja liidu suhted rajatakse koostöölepingutele, sätestatakse ka poolte vastastikused õigused ja kohustused.
Toetajaliikmetele ei laiene käesoleva pōhikirja punktis 16 sätestatud õigused ning punktis 17 sätestatud kohustused.


3.3. Eesti Triatloni Liidu liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse hiljemalt kahe kuu jooksul arvates avalduse laekumise päevast.
Eesti Triatloni Liidu liikme õigused lõpevad liikme vabatahtliku väljaastumise, liikme tegevuse lōppemisega vōi liikme väljaarvamisega.
Vabatahtlikul lahkumisel esitatakse kirjalik avaldus Eesti Triatloni Liidu juhatusele, mis lahendatakse juhatuse poolt hiljemalt kahe kuu jooksul. Väljaarvamine vōib toimuda, kui liidu liige rikub Eesti Triatloni Liidu põhikirja.
Liikmemaksude maksmata jätmine on põhjuseks liidu liikmest väljaarvamiseks.
Eesti Triatloni Liidu liikmeskonnast väljaarvamise küsimused lahendab juhatus ja teatab otsustest väljaarvatule kirjalikult kahe kuu jooksul.
Liikmeskonnast lahkumisel vōi väljaarvamisel tuleb likvideerida kōik vastastikused vōlgnevused. Sisseastumis- ja liikmemakse liikmetele ei tagastata.


3.4. Eesti Triatloni Liidu ees erilisi teeneid omavatele liikmetele võib liidu üldkoosolek juhatuse ettepanekul omistada "Eesti Triatloni Liidu auliikme" nimetuse. Auliikmele antakse sellekohane tõend ja rinnamärk.

3.5. Eesti Triatloni Liidu liikmel on õigus:
- osaleda liidu tegevuses selle põhieesmärgi ja ülesannete täitmisele kaasaaitamiseks;
- oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikuna esindajatekogu koosolekute töös ning valida ja olla valitud pōhikirjas sätestatud korras liidu juht, kontroll ja teistesse valitavatesse organitesse ning esindada liitu selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel;
- esitada arupärimisi ja ettepanekuid liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
- vajaduse korral saada liidu juhtkonnalt moraalset toetust ja kaitset;
- lahkuda liidu liikmeskonnast.


3.6. Eesti Triatloni Liidu liikmed on kohustatud:
- täitma liidu põhikirjaga kehtestatud nõudmisi ning valitud organite pädevuse piires kehtestatud otsuseid;
- osalema oma esindajate kaudu Eesti Triatloni Liidu üldkoosolekutel, korralistel ja erakorralistel koosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
- tasuma õigeaegselt liikmeks vastuvõtmisel sisseastumismaksu ning üldkoosoleku poolt määratud aegadel liikmemaksud;
- kasutama heaperemehelikult ning säästlikult liidu raha.


3.7. Eesti Triatloni Liidu nimel volituseta tegutsenud või volituse piire ületanud liidu liige või muu isik kannab vastutust õigusaktidega sätestatud korras. 

4. ORGANISATSIOONILINE ÜLESEHITUS, JUHTIMINE JA TEGEVUSE KONTROLLIMINE 

4.1. Eesti Triatloni Liidu struktuurseks aluseks on ühingud, seltsid, klubid, sektsioonid jm organisatsioonid, mis võivad olla koondunud ka piirkondlikeks liitudeks.

4.2. Eesti Triatloni Liidu kõrgemaks organiks on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas hiljemalt kuus kuud peale majandusaasta lõppu.Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra saadab juhatus välja hiljemalt kaks nädalat enne määratud kuupäeva.
Eesti Triatloni Liidu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt ühe kuu jooksul pärast kirjaliku nõudeavalduse esitamist, kui seda nōuavad 1/4 liidu kuuluvatest organisatsioonidest, revisjonikomisjon või peab vajalikuks juhatus.
Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui kohal on üle poole liikmesorganisatsioonide esindajatest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud liikmetest.
Juhul, kui üldkoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsutakse uus üldkoosolek kokku 1 tund pärast kvoorumita jäänud üldkoosolekut. Uuesti kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata osalevate liikmete või kogunenud hääleõiguslike esindajate arvust.


4.3. Eesti Triatloni Liidu liikmesorganisatsioonid võtavad üldkoosolekust osa oma seaduslike esindajate või teiste esindajate kaudu, kellel on antud lihtkirjalik volikiri. Igal Eesti Triatloni Liidu liikmel (liikmesorganisatsioonil) on üldkoosolekul üks hääl ja igal Eesti Triatloni Liidu liikmesorganisatsioonil on üldkoosolekul üks hääleõiguslik esindaja.
Üldkoosolekule vōivad valida ühe esindaja ka vabariigi triatloni ja sellega seotud multispordialade koondvōistkonnad ning kohtunikekogu, kes juhul, kui nad ei ole Eesti Triatloni Liidu liikmed, hääleõigust ei oma. Eesti Triatloni Liidu juhatuse liikmed võtavad üldkoosolekust osa ilma hääleõiguseta.


4.4. Üldkoosolekut juhib Eesti Triatloni Liidu president vōi asepresident või nende puudumisel liikmete esindajate poolt valitud juhataja antud üldkoosolekul vastu võetud reglemendi kohaselt. Üldkoosolekute kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

4.5. Üldkoosolekul arutatavate küsimuste ring ei ole piiratud. Otsustada vōib kõikide liidu tegevusse puutuvate küsimuste üle, kusjuures üldkoosolekul  ainupädevusse kuulub:
- põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;
- liidu presidendi, asepresidendi(-tide) ja juhatuse liikmete valimine ja nende volituste tähtaja määramine;
- vajadusel järelevalve teostamiseks revisjoni või audiitorkontrolli määramine ja selle tulemuste kinnitamine;
- möödunud majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine;
- liidu ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
- sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja maksetähtaegade kinnitamine.


4.6. Eesti Triatloni Liidu juhatuse valimised toimuvad üldkoosolekul iga nelja aasta järel.
Juhatus valitakse 1-7-liikmeline. Juhatus ja asepresident(-did) valitakse presidendi ettepanekul.
Väljalangenud või usaldust mitte õigustanud juhatuse või revisjonikomisjoni liikmete asemel on üldkoosolekul õigus nad juhatusest või revisjonikomisjonist välja arvata ja valida uued liikmed.


4.7. Eesti Triatloni Liidu liikmete poolt liidu põhikirja rikkumiste, liidu liikmete omavaheliste arusaamatuste, distsipliini ja spordieetika rikkumiste ning muude eksimuste arutamiseks võib üldkoosolek moodustada viieliikmelise aukohtu. Aukohtu statuudi kinnitab ja liikmed valib üldkoosolek.

4.8. Eesti Triatloni Liidu president ja asepresidendid võivad olla juhatuse liikmed. Juhul kui president ja asepresident ei ole juhatuse liikmed, valitakse nad üldkoosolekul neljaks aastaks. President tegutseb põhikirja alusel ja esindab liitu kõigis õigustoimungutes ja kõikide isikute ees.

4.9. Eesti Triatloni Liidu juhatus otsustab kõik liidu tegevusse puutuvad küsimused, välja arvatud   küsimused, mis põhikirja järgi kuuluvad üldkoosoleku ainupädevusse. Eesti Triatloni Liidu juhatus:
- juhib operatiivselt liidu tegevust;
- kinnitab liidu palgalise koosseisu, määrab nende ametipalgad ning tööjuhendid;
- kinnitab liidu töö korraldamiseks treenerite nōukogude juhatused, kohtunikekogu juhatuse, moodustab vajalikud komisjonid ja töögrupid ning kinnitab nende tegevusalad ja volitused;
- kinnitab Eesti koondvõistkonnad, vanemtreenerid ning nende töötasu, treenerite töötasud, triatleetide, treenerite jt seotud isikute stipendiumid ja toetused;
- valmistab ette ning vōtab vastu liidu tegevust käsitlevad ja määravad dokumendid;
- otsustab liidu liikmeteks vastuvõtmise ja väljaarvamise;
- peab liidu liikmete kohta arvestust;
- kinnitab Eesti triatloni ja sellega seotud multispordialade võistluste kalenderplaanid ning juhendid;
- kinnitab Eesti koondvõistkondade osavōtu tippvõistlustest;
- annab loa kõigile Eesti võistkondadele ning triatleetide võistlemiseks välisriikides;
- annab triatleetidele osavõtuiguse vōistlemiseks välisriikide klubides;
- otsustab vaidlusküsimused, kinnitab üleminekukorra ja tingimused triatleetide üleminekul liidu liikmeskonda kuuluvates organisatsioonides;
- autasustab triatleete, treenereid, aktiviste, samuti Eesti Triatloni Liidu moodustuvaid   organisatsioone ning vōib esitada neid autasustamiseks teistele organisatsioonidele vastavalt kehtivale korrale; 
- omandab kinnis- ja vallasasju;
- valmistab ette üldkoosolekute korraldamise ning nende päevakorra;
- otsustab laenude võtmise ja määrab kindlaks laenude piirsuurused;
- kinnitab liidu sümboolika kavandid ja nende statuudi;
- otsustab vaidlus- ja distsiplinaarküsimused.


Juhatusel on õigus Eesti Triatloni Liidu kinnisasju või registrisse kantud vallasaju võõrandada ning asjaõigustega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.

4.10. Juhatuse koosolekud kutsub kokku ja juhib president, tema äraolekul asepresident vōi presidendi volitusel üks juhatuse liikmetest. Juhatus tuleb kokku vähemalt kord kahe kuu jooksul ja on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.
Otsuste vastuvõtmiseks on vajalik lihthäälteenamus. Võrdse häälte arvu korral otsustab presidendi või tema volitusel koosolekut juhtiva juhatuse liikme arvamus.
Finants- ja distsipliiniküsimuste otsustamisel on vajalik vähemalt 2/3 kohalolijate häälteenamus.
Juhatuse koosolekud protokollitakse ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
Protokollides fikseeritakse kõik juhatuse poolt vastu võetud otsused.


4.11. Eesti Triatloni Liidu peasekretär:
- Eesti Triatloni Liidu peasekretäri võtab tööle ja vabastab töölt juhatus;
- korraldab Eesti Triatloni Liidu praktilist tööd;
- tegutseb Eesti Triatloni Liidu põhikirja alusel ning juhatuse ülesandel ja volitusel;
- vastavalt juhatuse otsusele käsutab oma kompetensi piires liidu vara ja rahalisi vahendeid, sõlmib lepinguid, avab pankades arveldus- ja muid arveid ning annab välja korraldusi ja juhendeid;
- esindab liitu kõigis organisatsioonides.


Eesti Triatloni Liidu peasekretär vōib olla valitud juhatuse koosseisu.

4.12. Eesti Triatloni Liidu finants-majanduslikku tegevust kontrollib vähemalt üks kord aastas revisjonikomisjon, kes valitakse üldkoosoleku poolt samaaegselt juhatusega iga nelja aasta järel 3-liikmelisena.
Revisjonikomisjon valib endale hiljemalt kahe nädala jooksul esimehe. Revisjonikomisjoni esimees ja liikmed ei tohi samal ajal olla Eesti Triatloni Liidu juhatuse liige ega Eesti Triatloni Liidu palgaline töötaja.
Revisjonikomisjon esitab oma tegevuse aruande üldkoosolekule.
Eesti Triatloni Liidu tegevuse parandamiseks teeb revisjonikomisjon vajaduse korral omapoolsed ettepanekud koheselt teatavaks juhatusele.


5. EESTI TRIATLONI LIIDU VAHENDID JA VARA

5.1. Eesti Triatloni Liidu vahendid ja vara moodustavad:
- sisseastumis- ja liikmemaksudest;
- riigi eelarve eraldistest;
- kodu- ja välismaa juriidiliste ja üksikisikute toetustest ning pärandustest;
- põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest sissetulekutest;
- tuludest, mida võidakse saada Eesti Triatloni Liidu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest ning muust tulust, mis on vajalik liidu pōhikirjalise tegevuse arendamiseks.


5.2. Eesti Triatloni Liidu omandis vōib olla igasugune vara, mis on vajalik liidu põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks, mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
Eesti Triatloni Liit vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
Eesti Triatloni Liidu liikmel ei ole õigust liidu varale ega liidul ei ole õigust liikmesorganisatsiooni varale.
Eesti Triatloni Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja liikmed ei kanna vastutust liidu varaliste kohustuste eest. 


5.3. Eesti Triatloni Liit peab oma vahendite ja vara üle raamatupidamise arvestust.
Eesti Triatloni Liidu majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.


5.4. Eesti Triatloni Liidu krediidi käsutamise ōigus on presidendil, ühel asepresidendil ja peasekretäril kooskõlastatult presidendiga.

6. EESTI TRIATLONI LIIDU TEGEVUSE LÕPETAMINE JA VARA JAOTUS EESTI TRIATLONI LIIDU LÕPETAMISE PUHUL

6.1. Eesti Triatloni Liidu  tegevuse lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
Eesti Triatloni Liidu tegevus lõpetatakse:
- üldkoosoleku (esindajatekogu) otsuse alusel kui selle poolt hääletab vähemalt 3/4 koosolekul osalevate liikmete esindajatest;
- pankrotimenetlus;
- liikmete vähenemisel alla kahe;
- üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ette nähtud organite liikmed;
- muudel Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatul juhtudel ja korras.


6.2. Eesti Triatloni Liidu tegevuse lõpetamise kohta tehtud otsusele järgnevalt valib üldkoosoleklikvideerimiskomisjoni, kes lahendab kõik liidu juhtimise, vara ja asjaajamisega seonduvad küsimused.

6.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitteesitanud teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimist antakse allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulunudusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.  

Käesolev muudatustega ja täiendustega Eesti Triatloni Liidu põhikiri on vastu võetud Eesti Triatloni Liidu üldkoosolekul 12.05.2012.