Treenerid

Vastavalt spordiseadusele on treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses. Eestis annab treenerikutse Eesti Olümpiakomitee (EOK). Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid. Treenerikutse andmisega tegelevad EOK spordialade kutsekomisjonid. Kutsekomisjonid kuulutavad välja kutseandmise, võtavad vastu kutsetaotluse dokumendid, kontrollivad dokumentide vastavust taotletava kutsetaseme nõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Treener on spetsialist, kes sõltuvalt eesmärgist planeerib, viib läbi ja analüüsib juhendatavate kehalist, psühholoogilist, tehnilist ja taktikalist ettevalmistust. Sõltuvalt sihtrühmast on treeneri üheks ülesandeks võimalike sporditalentide leidmine ja arendamine kuni nende potentsiaali täieliku avaldumiseni.

Treenerikutse omandanud triatlonitreenerite nimekiri on kättesaadav Eesti Spordiregistri Treenerite alamandmekogust.