Uudised

Sporditreeningute korraldamine 22. veebruarist 2021

Alates 22. veebruarist 2021: (Vabariigi Valitsus vaatab piirangud üle iga kahe nädala tagant)
1) sisetingimustes on lubatud individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos
juhendajaga ning kui hoitakse teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Rühmaviisiline tegevus või treening ei ole lubatud.
2) välitingimustes on lubatud treenimine kuni 50 isikulistes rühmades, sealhulgas juhendajaga. Tagatud peab olema, et osalejate arv ei oleks rohkem kui 250 inimest;
3) sisetingimustes peab olema tagatud, et ruumi täituvus ei oleks rohkem kui 50% tavapärasest täituvusest ja ruumis ei oleks korraga rohkem inimesi kui 200.
4) siseruumides kantakse maski, v.a sporditegevuse ajal. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12- aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
5) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Alapunktis 1 nimetatud tingimusi ei kohaldata kui tegevust või treeningut viiakse läbi koolieelses lasteasutuses sama rühma lastega või õpilastega, kellele ei kohaldata Vabariigi Valitsuse korralduse kohaselt õppehoones viibimise ja liikumise piirangut ja kes õpivad samas klassis. Samuti ei kohaldata alapunktides 1 ja 3 nimetatud tingimusi võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele.