Uudised

Sporditreeningute korraldamine siseruumides 24. novembrist alates

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 23. novembri 2020 korraldusega nr 417) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud siseruumides alates 24. november 2020 lubatud, kui:
1) korraldaja tagab inimeste hajutamise;
2) korraldaja tagab kuni 50% täituvuse ja spordi- või liikumisüritusel osalejate arvu kuni 250
inimest;
3) Harju maakonnas ja Ida-Viru maakonnas on tagatud osalejate arv grupis kuni 10 inimest ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste gruppidega;
4) korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
5) korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt

Minimaalsed nõuded sporditreeningute korraldamiseks siseruumides:

1)Treening-; riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, kuid mitte rohkem kui 250.

2) Harju maakonnas ja Ida-Viru maakonnas peab tagama, et osalejate arv grupis ei ole rohkem kui 10 inimest ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste gruppidega. Lisaks võib rühma juures viibida veel treener või juhendaja. See tähendab näiteks seda, et kui kergejõustiku halli ühes osas treenib üks 10-liikmeline treeninggrupp ning teises osas individuaalvõistleja, on lubatud nii eelnimetatud grupil kui individuaalvõistlejal samaaegselt treenida tingimusel, et nende vahel on viiruse leviku ennetamiseks vajalik vahemaa ja puudub igal ajahetkel omavaheline kokkupuude.

3) Harjumaal ja Ida-Virumaal on riskide maandamiseks soovituslik viia siseruumides toimuvad treeningud üle välitingimustesse. Väljas 10 inimese piirang grupile ei kehti.

4) Sportimisel, treeningul, spordi- ja liikumisüritustel võib viibida ja liikuda kuni 10-liikmelises rühmas ning nii tegevuse ajal kui selle järel (nt riietusruumis) ei tohi eri 10-liikmelistesse rühmadesse kuuluvad isikud omavahel kokku puutuda.

5) Alaealistele suunatud treeningut peab läbi viima täiskasvanud treener või juhendaja.

6) Kasutada tuleb võimalusel isiklikke treeningvahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on avalik spordirajatis).

7) Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jm otseseid kontakte.

8) Treeningute korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks isetekkelistesse gruppidesse, ega jääks peale tegevusi territooriumile.

9) Treeningute korraldamise ja meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus treeningu korraldajal. Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korralduse 282 terviktekst on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/323112020002.

Korralduse 417 seletuskiri on kättesaadav: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_vv_20417k.pdf