Meeldetuletus: kandideeri sportlaskomisjoni!

Eesti Triatlon loob sportlaskomisjoni, mille eesmärgiks on sportlaste huvide esindamine ja nende seisukohtade ning soovituste esitamine Eesti Triatloni juhatusele. Kandideerimiseks saada sooviavaldus Eesti Triatloni peasekretärile (info@triatlon.ee). Tähtaeg on 31.12.2021. 

Sportlaskomisjoni moodustamisel võetakse aluseks World Triathloni poolt kinnitatud sportlaskomisjoni moodustamise põhimõtted. Sportlaskomisjoni liikmeks saavad kandideerida vähemalt 18-aastased tegevsportlased või hiljuti spordi lõpetanud triatleedid, kes on karjääri jooksul vähemalt korra esindanud Eestit rahvusvahelistel võistlustel ning viimati võistelnud Eesti triatloni meistrivõistlustel mitte enam kui neli aastat tagasi.

Sportlaskomisjoni valitakse kolm Eesti Vabariigi kodanikku, keda ei ole kunagi karistatud Maailma Antidopingu Koodeksi rikkumise eest. Soolise tasakaalu tagamiseks peab vähemalt ükssportlaskomisjoni liige olema teisest soost. Sportlaskomisjon valitakse üheks olümpiatsükliks ehk reeglina iga nelja aasta järel, erandiks on vaid esimene periood 2022 -2024.

Eesti Triatloni juhatus avaldab kõigi soovi avaldanud kandidaatide nimekirja 1.01.2022. Seejärel toimub 31. jaanuarini 2022 hääletamisperiood, kus saavad oma sõna sekka öelda kõik 2021. aastal Eesti Triatloni litsentsi omanud sportlased alates Noored vanuseklassist (2005. a. ja varem sündinud). Igal hääleõiguslikul sportlasel on õigus hääletada ühe sportlaskomisjoni kandidaadi poolt.

Võrdse arvu hääli kogunud kandidaatide puhul valib sportlaskomisjoni liikme Eesti Triatloni juhatus. Kolm kõige rohkem hääli saanud kandidaati valitakse Eesti Triatloni sportlaskomisjoni liikmeteks. Üks komisjoni liige saab olla tagasi valitud kolm korda. Lisaks valivad sportlaskomisjoni liikmed enda seast sportlaskomisjoni esimehe.

Eesti Triatloni sportlaskomisjoni koosolekud:

Sportlaskomisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas. Koosolekut juhatab sportlaskomisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees. Koosolek loetakse otsustusvõimeliseks, kui kohal viibib vähemalt kaks liiget ning otsused tehakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse puhul otsustab koosoleku juhataja hääl. Koosolekut protokollib sportlaskomisjoni esimees, tema äraolekul keegi komisjoni liikmetest. Koosolekud on kinnised. Vajadusel kutsutakse osalema huvitatud isikud.

Kandideerimiseks täida avaldus, mille leiad siit: ET sportlaskomisjon_AVALDUS

2021-12-27T07:36:41+02:00
Go to Top