Triatlonivõistluste korraldamise juhend alates 1. novembrist 2021 

 

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021 korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning Vabariigi Valitsuse 28.10.2021 korraldusest nr 373 on alates 1. novembrist 2021 sporditegevuse korraldamisele uued nõuded. 

Sportimine, treenimine, spordivõistlused, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täiendkoolitus ja täiendõpe (edaspidi tegevus) on lubatud ainult COVID-19 vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud isikutel või töötajatele, kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need nõuded täitnud. Nõue ei kehti alla 12-aastastele ja kuni 18-aastastele (kaasa arvatud), kes õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, ning kellel puuduvad haiguse tunnused, erivajadustega isikute tegevustele ja riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevustele. 

Spordi- ja liikumisüritused on alates 12. eluaastast lubatud vaid tõendi alusel. 12–17-aastased võivad spordi- ja liikumisüritustel osaleda ka negatiivse PCR või antigeeni kiirtesti alusel, 18- aastased ja vanemad võivad eelnevates tegevustes osaleda üksnes COVID-19 haiguse läbipõdemise või vaktsineerituse tõendi alusel. 

Tõend tähendab: 

  •  12–17-aastase isiku puhul COVID-19 haiguse läbipõdemist, vaktsineeritust, vaktsineerituga võrdsustatust ja SARS-CoV-2 RT-PCR või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testide negatiivseid tulemusi. 
  •  Täisealiste puhul COVID-19 haiguse läbipõdemist, vaktsineeritust, vaktsineerituga võrdsustatust. 

NB! Alates 29.10.2021 laieneb maski kandmise kohustus kõikidele siseruumis toimuvatele tegevustele, sh kontrollitud tegevustele. Maski ei pea kandma alla 12-aastased isikud ning olukordades, kus see ei ole mõistlik, nt sportimise ajal. 

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täiendkoolitus, täiendõpe, spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused ei või siseruumides toimuda ajavahemikus 23.00-06.00. 

Võistluste läbiviimine on lubatud järgmistel tingimustel: 

1. tegevuse eest vastutav isik võib tegevusi läbi viia sisetingimustes mitte rohkem kui 6000 isiku ja välistingimustes mitte rohkem kui 12 000 isiku osalemisel ühe kalendripäeva kohta. 

2. tegevuses võib isik osaleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest: 

a. ta on alla 12-aastane; 

b. ta on 12–18-aastane, kes õpib üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, ning tal puuduvad haiguse tunnused ja ta võtab osa üksnes sportimisest, treenimisest, spordivõistlustest, noorsootööst, huvitegevusest, huviharidusest, täienduskoolitusest ja täiendõppest. Spordi- ja liikumisüritustest osavõtmiseks on vajalik näidata tõendit alates 12. eluaastast. 

c. ta on COVID-19 haiguse läbipõdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik ning ta esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi. 12–17- aastastel on võimalik spordi- ja liikumisüritustel osaleda ka negatiivse testitulemuse alusel; 

d. ta on tegevusega seotud isik (töötaja), kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need nõuded täitnud; 

e. ta on tegevuse eest vastutav isik (omanik, tippjuht) või tema esindaja või hädaabitööde tegemisega seotud isik; 

f. ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema vaktsineerimine tervislikku seisundit arvestades mõistlik. 

3. avalikus siseruumis võivad isikud viibida ja liikuda, kui tegevuse eest vastutav isik tagab isikute hajutatuse. Hajutatuse tagamine tähendab, et tagada tuleb, et isikute grupid või üksikisikud ei viibiks üksteisele liiga lähedal ning vahetus kontaktis. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. 

4. siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. 

5. maski kandmine on kohustuslik kõigis siseruumides. 

6. COVID-19 tõendi kontrollimisel tuleb veenduda, et tõendi esitaja on isik, kellele tõend on väljastatud ehk kontrollima isikusamasust. 

7. EL-i digitaalset tõendit võib näidata nii seadmest (nt telefon) kui ka prindituna. Samuti võib tegevuses osalemiseks esitada teisi digisertifikaadiga samaväärseid tõendeid (nt paberkandjal immuniseerimispass, välisriigis väljastatud tõend), millega on võimalik tõendada enda vaktsineeritust või läbipõdemist. 

8. maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. 

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Tegevuse korraldamise ja meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja. Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt. 

Eelnimetatud nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste korralduste avalikustamiseni.